Regulamin z dnia 25.06.2018 r.


Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa w szczególności:
- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu 
  Internetowego.

§ 1
Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
    
1. Klient - osoba odwiedzająca stronę, wyrażająca chęć zakupu.
2. Sprzedawca – firma 2S1 Sp. z o.o.
3. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.twojerodo.eu za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
4. Strona – strona internetowa pod adresem www.twojerodo.eu
5. Oferta – oferta zamieszczona przez Sprzedawcę  na stronie.
6. Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przykładowo: nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, dane konta bankowego, adres IP.
7. RODO - (pełna nazwa: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 2 
Postanowienia ogólne


    1. Sprzedawcą jest Sklep Internetowy mieszczący się pod adresem  www.twojerodo.eu . Właścicielem sklepu jest  2S1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Busku Zdroju przy ul.  Partyzantów 19,  28-100 Busko Zdrój, z kapitałem zakładowym 5000 zł. (pięć tysięcy złotych) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach   pod numerem KRS 0000730766, posiadając NIP 6551976125
    2. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klientów i dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z RODO oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
z dnia 27.06.2016 (Dz.U. 1030 z 2016).
    3. Operatorem strony internetowej www.twojerodo.eu  jest Sprzedawca.
    4. Przedmiotem sprzedaży jest pakiet dokumentacji RODO 2018
    5. Klient jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, Polityką Prywatności sklepu, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia strony, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw właściciela.
    6. Klient może korzystać ze strony za pośrednictwem urządzeń komunikujących się 
z Internetem (komputer, smartfon), wyłącznie poprzez stosowną przeglądarkę internetową. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do blokowania wybranych przeglądarek internetowych.
    7. Strona umożliwia Klientowi zapoznanie się z ofertą firmy 2S1.pl,  
możliwość zakupu online wybranych towarów oferowanych na stronie za pośrednictwem płatności online, o ile taka możliwość została Użytkownikowi udostępniona.
    8. W przypadku stwierdzenia, że Klient  narusza ust. 5 powyżej Sprzedawca  ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

§ 3 
Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową http://www.twojerodo.eu, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia w sklepie internetowym twojerodo.eu
3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie internetowej Sklepu.
4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
7. Po akceptacji Klient dokonuje płatności za pomocą płatności on-line, https://www.payu.pl 
8.  Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą 2S1  Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.  Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego,  pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku, spełnienia świadczenia przez Sprzedającego, tj. sprzedaży dokumentacji RODO, za którą to sprzedaż uważa się dostarczenie Kupującemu w sposób wyraźny lub dorozumiany przedmiotowej dokumentacji – art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.

§ 4
Odpowiedzialność za treść


1. Sprzedawca odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na stronie.
2. Informacje zamieszczane przez Sprzedawcę na stronie są na bieżąco aktualizowane oraz sporządzane w sposób staranny, jednakże Sprzedawca nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność strony.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany oferty internetowej, jej uzupełniania, skracania lub całkowitego wycofania. Nie gwarantuje również, że treści oferty internetowej są odpowiednie dla Klienta i jego celów.
4. Sprzedawca zwraca się z prośbą o bezzwłoczne jego powiadomienie, jeśli Klient,  korzystając z linków umieszczonych na stronie, trafi pod adresy, których treści wydają się użytkownikowi wątpliwe. Usunięcie tego rodzaju linków nastąpi bezzwłocznie po uzyskaniu informacji o naruszeniu prawa przez treści adresów linkowanych. Oświadczenie to obowiązuje dla wszystkich linków znajdujących się na stronie Sprzedawcy.

§ 5 
Obszar obowiązywania oferty

1. Oferta internetowa Sprzedawcy jest przeznaczona dla obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i została sporządzona na podstawie polskiego prawa.
2. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, czy oferta internetowa jest odpowiednia dla użytkowników z innych państw, ma tam zastosowanie i jest prawnie dopuszczalna.

§ 6
Prawa autorskie

1. Zawartość strony, w tym jej treść, kształt i konstrukcja chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz Sprzedawcy bądź firm i osób uprawnionych (np. partnerów handlowych, klientów).
2. Żadna część strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody właściciela, chyba że regulamin stanowi inaczej.  
3. Ściąganie i kopiowanie treści znajdujących się na stronie jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku, chyba że w danym przypadku określono inaczej. Ustawianie hiperlinków na stronie, w szczególności deep links, inline-links lub linków w technologii Frame, jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą Sprzedawcy.
4. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Klienta skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego.   

§ 7
Ochrona prywatności

1. Przy złożeniu zamówienia dane osobowe Klienta umieszczane są w bazie danych Sprzedawcy. Administratorem danych jest Sprzedawca. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji i obsługi zamówienia. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą RODO.
2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak konieczne do zrealizowania zamówienia przez Sklep Internetowy.
3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
4. Dane osobowe są niezwłocznie usuwane po zrealizowaniu przez Sklep zamówienia (w przypadku Klienta, który nie dokonał Rejestracji) lub po usunięciu przez Klienta jego Konta Klienta.
5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zamieszczone w zakładce „Polityka prywatności” zamieszczonej na stronie internetowej Sklepu.
6. Na żądanie właściwego urzędu Sprzedawca ma prawo ujawnić dane w poszczególnych przypadkach, jeśli jest to konieczne do celów przeprowadzenia postępowania karnego, zwalczania zagrożeń przez policję, wypełniania zadań ustawowych państwowych urzędów ochrony danych osobowych, państwowych służb wywiadowczych lub kontrwywiadu wojskowego, albo do dochodzenia praw własności intelektualnej.
7. Sprzedawca zabezpieczył Bazy danych  tak, aby dostęp do znajdujących się w nich informacji był ograniczony. System informatyczny jest chroniony zaporą sieciową. Dostęp do danych osobowych otrzymują jedynie pracownicy Sprzedawcy w celach wymienionych powyżej. Pracownicy Sprzedawcy są przeszkoleni w odniesieniu do bezpieczeństwa i praktyk ochrony danych osobowych oraz posiadają wymagane zezwolenie na przetwarzanie danych..
8. Na stronie wykorzystywana jest technika ,,Cookies”. Są to pliki tekstowe, zapisywane ze strony lokalnie w pamięci przeglądarki na komputerze użytkownika. Bliżej na ten temat zawarto w Polityce Prywatności.
9. Klient ma prawo uzyskania informacji o zapisanych swoich danych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych może  zawsze zwrócić do Sprzedawcy   za pośrednictwem adresu e-mail biuro@2S1.pl 
10. Strona www.twojerodo.eu  posiada certyfikat SSL  poświadczający wiarygodność domeny oraz bezpieczeństwo szyfrowania danych. Pozwala na szyfrowanie danych wymienianych pomiędzy Klientem a witryną – zwiększając poziom bezpieczeństwa oraz skutecznie uniemożliwiając łatwe przechwycenie danych przez osoby trzecie.


§ 8
Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw.
2. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności strony, Klient może zgłaszać je Sprzedawcy poprzez wysłanie e-maila na adres biuro@2S1.pl 
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Aktualny regulamin będzie zamieszczony na stronie.